fbpx

POMOC

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 200 ZŁ

0
0 items
No products in the cart.

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 200 ZŁ

0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.leatherhaven.pl

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Sklep www.leatherhaven.pldziała na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 • Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.leatherhaven.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.leatherhaven.plzobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., 
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., 
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: 

 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.leatherhaven.plumożliwiający złożenie Zamówienia. • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu. 
 • SKLEP  – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.leatherhaven.pl
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jakub Nowak. 
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
 • CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. 

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA:

 • Sklep www.leatherhaven.plprowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. 
 • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.leatherhaven.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok. 
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: 

 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 Regulaminu. 
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 
 • Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 • Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: 
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,  
 • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. 
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu. 

5 SPOSOBY PŁATNOŚCI:

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
 • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. 
 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 74 1050 1025 1000 0091 3887 0150 (Bank ING S.A.). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”. 
 • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.

Regulamin RODO

 1. Postanowienia ogólne:
  1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego  Leather Haven zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  2. Administrator danych osobowych:
  2.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jakub Nowak Al. 600-lecia 23/27, 96-500 Sochaczew, prowadzący sklep internetowy Leather Haven, Lh@leatherhaven.pl.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych.
  3.1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień, dostarczenia produktów, kontaktu w sprawach związanych z zamówieniem oraz ewentualnej obsługi reklamacji.
  3.2. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane również do celów marketingowych, takich jak przesyłanie informacji o promocjach, nowościach i ofertach specjalnych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  4.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz na podstawie zgody Klienta w przypadku działań marketingowych.
  5. Okres przechowywania danych osobowych
  5.1. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Prawa Klientów
  6.1. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  6.2. Klienci mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego Administratora.
  6.3. Klienci mają prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  7. Bezpieczeństwo danych osobowych:
  7.1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym
  dostępem lub ich utratą.
  8. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi:
  8.1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw Klientów można kierować na adres Lh@leatherhaven.pl.
Scroll to Top